การประชุมหารือทวิภาคีและการลงนามในบันทึกความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างไทยและญี่ปุ่น

     เมื่อวันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565 นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และนายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมการประชุมหารือทวิภาคีและลงนามในบันทึกความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างไทยกับญี่ปุ่น ร่วมกับนายนิชิมูระ ยาสุโทชิ รัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมประเทศญี่ปุ่น ณ โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ

     โดยในที่ประชุมทั้งสองฝ่ายได้เห็นพ้องที่จะขยายความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างไทยกับญี่ปุ่นให้มีความใกล้ชิดและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความร่วมมือเกี่ยวกับการบริหารจัดการเชื้อเพลิงด้านพลังงานให้มีประสิทธิภาพเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤติพลังงานของโลกในปัจจุบัน โดยในโอกาสดังกล่าวได้มีการลงนามร่วมกันในบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการลงทุนในธุรกิจต้นน้ำของก๊าซธรรมชาติเหลวระหว่างไทยกับญี่ปุ่น และข้อริเริ่มความร่วมมือด้านถังเก็บก๊าซธรรมชาติเหลวระหว่างกระทรวงพลังงานแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรมประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเอกสารดังกล่าวเป็นการแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการประสานความร่วมมือด้านก๊าซธรรมชาติเหลวและความร่วมมือด้านถังเก็บก๊าซธรรมชาติเหลวระหว่างไทยและญี่ปุ่น อันจะเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานของทั้งสองประเทศ ตลอดจนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นการกำหนดทิศทางและกรอบการดำเนินความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างสองประเทศให้ชัดเจนและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นต่อไป ทั้งนี้ การลงนามในบันทึกความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมความร่วมมือด้านพลังงานและเตรียมพร้อมเข้าสู่การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานไปสู่พลังงานสะอาดที่อยู่บนพื้นฐานของสถานการณ์ที่เป็นจริง (Realistic Energy Transition) ไปพร้อม ๆ กับการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนร่วมกันต่อไปในอนาคต