การประชุมสมัชชาทบวงพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศครั้งที่ 13 (the 13th International Renewable Energy Assembly) ณ กรุงอาบูดาบี สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์

 

เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน (นายพิสุทธิ์ เพียรมนกุล) ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนกระทรวงพลังงานไทยในการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาทบวงพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศครั้งที่ 13 (the 13th  International Renewable Energy Assembly หรือ 13th IRENA Assembly) ณ กรุงอาบูดาบี สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เมื่อวันที่ 14-15 มกราคม 2566  ซึ่งเป็นการประชุมใหญ่ประจำปีในระดับรัฐมนตรีและผู้แทนระดับสูงที่เกี่ยวข้องกับด้านนโยบายพลังงานของประเทศสมาชิก จำนวนกว่า 167 ประเทศ และสหภาพยุโรป รวมถึงเป็นการรวมตัวกันของผู้บริหารภาคเอกชน องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงาน เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับนโยบายพลังงานและหารือแนวทางการพัฒนาแนวนโยบาย/มาตรการที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาภาคพลังงานสะอาดเพื่อผลักดันการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของโลก ซึ่งในครั้งนี้ที่ประชุมมุ่งเน้นการหารือภายใต้แนวคิดหลัก “World Energy Transition – The Global Stocktake”

 

ในโอกาสนี้ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้กล่าวสุนทรพจน์เพื่อรายงานสถานะการพัฒนาพลังงานสะอาดของประเทศไทย โดยได้ยืนยันความมุ่งมั่นของไทยในการมุ่งสู่เป้าหมายเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ำ รวมถึงความพยายามในการบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี 2050 และเป้าหมายการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ในปี 2065 โดยการปรับใช้นโยบายและมาตรการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น นโยบายการสนับสนุนการผลิตและการใช้พลังงานหมุนเวียน เช่น พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ รวมถึงมีแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและมาตรการสนับสนุนทางการเงินเพื่อรองรับการพัฒนาพลังงานสะอาด และการปรับใช้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว หรือ BCG Economic Model เพื่อส่งเสริมการใช้ทรัพยากรด้านพลังงานในท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ

 

นอกจากนี้ ยังได้กล่าวสุนทรพจน์ในช่วงของการหารือโต๊ะกลมระดับรัฐมนตรีในเรื่อง การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานในภูมิภาคอาเซียน โดยได้เน้นย้ำความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของประเทศสมาชิกอาเซียนในการผลักดันเป้าหมายด้านพลังงานสะอาด การลดการปล่อยคาร์บอนจากภาคพลังงาน ภายใต้กลไกและแผนปฏิบัติการความร่วมมือด้านพลังงานอาเซียน และในการนี้ ไทยได้แสดงความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะผลักดันการขยายกิจกรรมความร่วมมือด้านพลังงานสะอาดร่วมกับ IRENA และประเทศสมาชิก ไม่ว่าจะเป็นการจัดทำโครงการความร่วมมือในการศึกษาศักยภาพพลังงานสะอาดใหม่ในประเทศไทย อาทิ เชื้อเพลิงไฮโดรเจนและแอมโมเนีย การแลกเปลี่ยนข้อมูลและการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านพลังงานสะอาดของไทย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยในการส่งเสริมให้เกิดการเข้าถึงพลังงานสะอาดที่มีความยั่งยืนต่อไปในอนาคต

เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นายพิสุทธิ์ เพียรมนกุลเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นายพิสุทธิ์ เพียรมนกุลเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นายพิสุทธิ์ เพียรมนกุล