เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2566 รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้เข้าร่วมกล่าวปาฐกถาในงาน The 1st Asia Zero Emission Community Ministerial Meeting (1st AZEC) ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงแรม New Otani กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยมีปลัดกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงพลังงานเข้าร่วมงาน ได้แก่ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) รวมถึง เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว (นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์) ให้เกียรติเข้าร่วมงานดังกล่าวด้วย

 

     เวทีการประชุม 1st AZEC เป็นเวทีหารือร่วมกันในระดับรัฐมนตรี ซึ่งประเทศญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพร่วมกับประเทศพันธมิตรในประเด็นความท้าทายของประเทศในภูมิภาคเอเชียเพื่อมุ่งไปสู่การบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ตลอดจนความพยายามร่วมกันในการผลักดันให้เกิดโครงการด้านพลังงานสะอาด การสนับสนุนทางด้านการเงิน การใช้เทคโนโลยีรูปแบบใหม่และเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำ เพื่อส่งเสริมความมั่นคงทางพลังงานควบคู่ไปกับการสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนของภูมิภาค

 

     ในโอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและคณะได้มีโอกาสในการเจรจาหารือทวิภาคีกับผู้บริหารระดับสูงของประเทศญี่ปุ่น ประเทศออสเตรเลีย และทบวงการพลังงานระหว่างประเทศ เพื่อผลักดันความร่วมมือด้านพลังงานที่เป็นประโยชน์ต่อการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน และกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน นอกจากนี้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานยังได้ลงนามร่วมกับนายนิชิมูระ ยาสุโทชิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม ของญี่ปุ่น ในบันทึกความร่วมมือบันทึกว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนด้านเทคโนโลยีการดักจับ การใช้ประโยชน์ และการกักเก็บคาร์บอนกระทรวงพลังงานแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญที่จะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยและญี่ปุ่นในการพัฒนาการกักเก็บคาร์บอนได้ในอนาคต นอกจากนั้น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานยังได้ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามร่วมกันของบริษัทด้านพลังงานของไทย ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมกับบริษัทเอกชนของญี่ปุ่น ในการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานสมัยใหม่หลายประเภท อาทิ การพัฒนาไฮโดรเจนและแอมโมเนีย เชื้อเพลิงชีวภาพ Sustainable Aviation Fuel ระบบกักเก็บพลังงาน และความร่วมมือในการซื้อขาย LNG ร่วมกัน เป็นต้น

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวปาฐกถาในงาน The 1st AZEC ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้เข้าร่วมกล่าวปาฐกถาในงาน The 1st Asia Zero Emission Community Ministerial Meeting (1st AZEC) รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้เข้าร่วมกล่าวปาฐกถาในงาน The 1st Asia Zero Emission Community Ministerial Meeting (1st AZEC) รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้เข้าร่วมกล่าวปาฐกถาในงาน The 1st Asia Zero Emission Community Ministerial Meeting (1st AZEC)