ขนาดตัวอักษร - +
ความตัดกันของสี C C C
Sitemap Icon
แผน/ผลการดำเนินงาน
Sitemap Icon
การให้บริการ
Sitemap Icon
ข้อมูลเปิดสาธารณะ
กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ
วิสัยทัศน์กระทรวงพลังงาน
ประเทศไทย
มีความมั่นคงด้านพลังงาน
มุ่งเน้นพลังงานสะอาด
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน
พันธกิจกระทรวงพลังงาน

• จัดหาพลังงานให้เพียงพอต่อความต้องการและกำหนดโครงสร้าง
ราคาพลังงานให้มีความเหมาะสม


• พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานพลังงานให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ


• กำกับกิจการพลังงานให้มีมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัย

• ส่งเสริมการผลิต การใช้พลังงานสะอาดและการอนุรักษ์พลังงาน
เพื่อสอดรับเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน

• ส่งเสริมการลงทุนด้านพลังงาน และเตรียมความพร้อมรองรับโอกาส
ธุรกิจพลังงานในอนาคต

• บริหารงานอย่างโปร่งใส มีธรรมาภิบาล

ตราสัญลักษณ์

ตราสัญลักษณ์ กระทรวงพลังงาน
สัญลักษณ์ โลกุตระ
สื่อความหมายถึง พุทธปัญญา ความหยั่งรู้
และความเพียรพยายาม
ในการทำให้หลุดพ้นจากวัฏสงสาร
ดังเช่นการตรัสรู้ถึงหนทางแห่งนิพพาน

โดยสิ่งที่กระทรวงพลังงานต้องการสื่อโดยสัญลักษณ์นี้คือ ความมุ่งมั่นของทุกองคาพยพที่ประกอบเป็นกระทรวงพลังงาน ในการทุ่มเทความรู้ความสามารถและความเพียรพยายามคิดค้นหากลยุทธ์ที่ดีที่สุด เพื่อให้ประเทศไทยมีพลังงานใช้อย่างมั่นคงเพียงพอ ปลอดภัย คุ้มค่า มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ในราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม อันเป็นเป้าประสงค์ของกระทรวงพลังงานนอกจากนี้ ยังแสดงถึงความดีอันสูงส่งเพื่อความเจริญรุ่งเรือง สัญลักษณ์นี้อาจดูได้ประหนึ่งคล้าย " เปลวไฟ " ที่กำลังลุกโชติช่วงให้ความสว่างไสว และสะท้อนถึงพลังงานที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและความเจริญของประเทศไทย เปรียบได้ดั่งการดำเนินงานของกระทรวงพลังงานที่ยึดถือหลักการและเป้าหมายเป็นดั่งแสงส่องนำเพื่อยังประโยชน์ให้เกิดแก่ชาติและประชาชนชาวไทยโดยบริบูรณ์

ตราสัญลักษณ์ (เริ่มใช้ตั้งแต่ 2545 ถึง มิย. 2550) ความหมายของตราสัญลักษณ์กระทรวงพลังงาน


สัญลักษณ์ “โลกุตระ” สื่อความหมายถึงพุทธปัญญาความหยั่งรู้และความเพียรพยายามในการทำให้หลุดพ้น จากวัฏสงสาร ดังเช่น การตรัสรู้ถึงหนทางแห่งนิพพาน โดยสิ่งที่กระทรวงพลังงานต้องการสื่อโดยสัญลักษณ์นี้คือความมุ่งมั่นของ ทุกองคาพยพที่ประกอบเป็นกระทรวงพลังงานในการทุ่มเทความรู้ความสามารถและความ เพียรพยายามคิดค้นหากลยุทธ์ที่ดีที่สุดเพื่อให้ประเทศไทยมีพลังงานใช้อย่าง มั่นคงพอเพียงปลอดภัยรู้ค่ามีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม และเป็นธรรม อันเป็นเป้าประสงค์ของกระทรวงพลังงาน นอกจากนี้ ยังแสดงถึงความดีอันสูงส่ง เพื่อความเจริญรุ่งเรือง สัญลักษณ์นี้อาจจะดูได้ประหนึ่งคล้าย “เปลวไฟ” ที่กำลังลุกโชติช่วงให้ความสว่างไสวและสะท้อนถึงพลังงานที่ขับเคลื่อน เศรษฐกิจและความเจริญของประเทศเปรียบได้ดั่งการดำเนินงานของกระทรวงพลังงาน ที่ยึดถือหลักการและเป้าหมายเป็นดั่งแสงส่องนำ เพื่อยังประโยชน์ให้เกิดแก่ประเทศชาติ และประชาชนโดยบริบูรณ์ ความหมายของตราสัญลักษณกระทรวงพลังงาน (โดยย่อ) สัญลักษณ์ นี้คือ “โลกุตระ” ซึ่งสื่อความหมายถึง พุทธปัญญา ความหยั่งรู้ในการทำให้หลุดพ้น เปรียบได้ดั่งความมุ่งมั่น ของกระทรวงพลังงาน ในการทุ่มเทความรู้ความสามารถ และความเพียรพยายามคิดค้น หากลยุทธ์ที่ดีที่สุด เพื่อบรรลุเป้าประสงค์ของกระทรวงพลังงาน นอกจากนี้สัญลักษณ์นี้ ยังอาจดูได้ประหนึ่งคล้าย “เปลวไฟ” ที่กำลังลุกโชติช่วง ให้ความสว่างไสว และสะท้อนถึงพลังงานที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และความเจริญของประเทศ

หมายเหตุ
- บางกรณีอาจจะใช้เฉพาะสัญลักษณ์ โดยไม่ต้องมีอักษรประกอบก็ได้
- สีของโลกุตระ อาจจะใช้เป็นสีขาวดำ หรือ สีส้มแดงคล้ายสีเปลวไฟก็ได้

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- พระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการ พุทธศักราช 2482
- ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดภาพเครื่องหมายราชการ ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการ พุทธศักราช 2482 (ฉบับที่ 240)

Back-To-Top

faq-question

เหตุผลที่ควรเข้าเล่นเดิมพันกับเว็บ BETFLIX: เว็บสล็อตที่ยอดเยี่ยมในปี 2024 BETFLIX เป็นเว็บสล็อตที่เต็มไปด้วยคุณสมบัติและข้อดีที่น่าสนใจมากมาย เพื่อให้คุณเข้าใจทั้งรายละเอียดและประโยชน์ที่คุณจะได้รับ เราขอนำเสนอเหตุผลหลักที่ทำให้ BETFLIX เป็นเลือกที่เหมาะสมสำหรับนักพนันในปี 2024 นี้