ขนาดตัวอักษร - +
ความตัดกันของสี C C C
Sitemap Icon
แผน/ผลการดำเนินงาน
Sitemap Icon
การให้บริการ
Sitemap Icon
ข้อมูลเปิดสาธารณะ

กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

วิสัยทัศน์กระทรวงพลังงาน
ประเทศไทย
มีความมั่นคงด้านพลังงาน
เป็นศูนย์กลางพลังงานในภูมิภาคเอเชีย
เศรษฐกิจฐานราก
มีความเข้มแข็งจากภาคพลังงาน
พันธกิจกระทรวงพลังงาน
เสริมสร้างความมั่นคง
ทางพลังงานเพื่อรองรับ
การเติบโตทางเศรษฐกิจและ
พัฒนาพลังงานในระดับพื้นที่
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ตราสัญลักษณ์

ตราสัญลักษณ์ กระทรวงพลังงาน
สัญลักษณ์ โลกุตระ
สื่อความหมายถึง พุทธปัญญา ความหยั่งรู้
และความเพียรพยายาม
ในการทำให้หลุดพ้นจากวัฏสงสาร
ดังเช่นการตรัสรู้ถึงหนทางแห่งนิพพาน

โดยสิ่งที่กระทรวงพลังงานต้องการสื่อโดยสัญลักษณ์นี้คือ ความมุ่งมั่นของทุกองคาพยพที่ประกอบเป็นกระทรวงพลังงาน ในการทุ่มเทความรู้ความสามารถและความเพียรพยายามคิดค้นหากลยุทธ์ที่ดีที่สุด เพื่อให้ประเทศไทยมีพลังงานใช้อย่างมั่นคงเพียงพอ ปลอดภัย คุ้มค่า มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ในราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม อันเป็นเป้าประสงค์ของกระทรวงพลังงานนอกจากนี้ ยังแสดงถึงความดีอันสูงส่งเพื่อความเจริญรุ่งเรือง สัญลักษณ์นี้อาจดูได้ประหนึ่งคล้าย " เปลวไฟ " ที่กำลังลุกโชติช่วงให้ความสว่างไสว และสะท้อนถึงพลังงานที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและความเจริญของประเทศไทย เปรียบได้ดั่งการดำเนินงานของกระทรวงพลังงานที่ยึดถือหลักการและเป้าหมายเป็นดั่งแสงส่องนำเพื่อยังประโยชน์ให้เกิดแก่ชาติและประชาชนชาวไทยโดยบริบูรณ์

ตราสัญลักษณ์ (เริ่มใช้ตั้งแต่ 2545 ถึง มิย. 2550) ความหมายของตราสัญลักษณ์กระทรวงพลังงาน


สัญลักษณ์ “โลกุตระ” สื่อความหมายถึงพุทธปัญญาความหยั่งรู้และความเพียรพยายามในการทำให้หลุดพ้น จากวัฏสงสาร ดังเช่น การตรัสรู้ถึงหนทางแห่งนิพพาน โดยสิ่งที่กระทรวงพลังงานต้องการสื่อโดยสัญลักษณ์นี้คือความมุ่งมั่นของ ทุกองคาพยพที่ประกอบเป็นกระทรวงพลังงานในการทุ่มเทความรู้ความสามารถและความ เพียรพยายามคิดค้นหากลยุทธ์ที่ดีที่สุดเพื่อให้ประเทศไทยมีพลังงานใช้อย่าง มั่นคงพอเพียงปลอดภัยรู้ค่ามีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม และเป็นธรรม อันเป็นเป้าประสงค์ของกระทรวงพลังงาน นอกจากนี้ ยังแสดงถึงความดีอันสูงส่ง เพื่อความเจริญรุ่งเรือง สัญลักษณ์นี้อาจจะดูได้ประหนึ่งคล้าย “เปลวไฟ” ที่กำลังลุกโชติช่วงให้ความสว่างไสวและสะท้อนถึงพลังงานที่ขับเคลื่อน เศรษฐกิจและความเจริญของประเทศเปรียบได้ดั่งการดำเนินงานของกระทรวงพลังงาน ที่ยึดถือหลักการและเป้าหมายเป็นดั่งแสงส่องนำ เพื่อยังประโยชน์ให้เกิดแก่ประเทศชาติ และประชาชนโดยบริบูรณ์ ความหมายของตราสัญลักษณกระทรวงพลังงาน (โดยย่อ) สัญลักษณ์ นี้คือ “โลกุตระ” ซึ่งสื่อความหมายถึง พุทธปัญญา ความหยั่งรู้ในการทำให้หลุดพ้น เปรียบได้ดั่งความมุ่งมั่น ของกระทรวงพลังงาน ในการทุ่มเทความรู้ความสามารถ และความเพียรพยายามคิดค้น หากลยุทธ์ที่ดีที่สุด เพื่อบรรลุเป้าประสงค์ของกระทรวงพลังงาน นอกจากนี้สัญลักษณ์นี้ ยังอาจดูได้ประหนึ่งคล้าย “เปลวไฟ” ที่กำลังลุกโชติช่วง ให้ความสว่างไสว และสะท้อนถึงพลังงานที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และความเจริญของประเทศ

หมายเหตุ
- บางกรณีอาจจะใช้เฉพาะสัญลักษณ์ โดยไม่ต้องมีอักษรประกอบก็ได้
- สีของโลกุตระ อาจจะใช้เป็นสีขาวดำ หรือ สีส้มแดงคล้ายสีเปลวไฟก็ได้

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- พระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการ พุทธศักราช 2482
- ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดภาพเครื่องหมายราชการ ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการ พุทธศักราช 2482 (ฉบับที่ 240)

Back-To-Top

faq-question